Ενότητα Εργασίας 3: Συσχέτιση βλαβών με την απομένουσα δυσκαμψία, αντοχή και ικανότητα παραμόρφωσης μελών - Eπίδραση των χαρακτηριστικών του συστήματος και της εδαφικής κίνησης στην παραμένουσα σεισμική μετακίνηση κατασκευών από σκυρόδεμα

Ο ΚΕ έχει δημιουργήσει στο Πανεπιστήμιο Πατρών τη μεγαλύτερη παγκοσμίως βάση δεδομένων με πειραματικά αποτελέσματα για μέλη από οπλισμένο σκυρόδεμα, η οποία περιλαμβάνει στοιχεία για τον τρόπο αστοχίας, καθώς και τις τιμές αντοχής και παραμόρφωσης στη διαρροή και την αστοχία. Η βάση δεδομένων θα εμπλουτιστεί με τις πλήρεις ιστορίες δύναμης-παραμόρφωσης και τις παρατηρηθείσες βλάβες προκειμένου να συσχετιστεί η βλάβη του δοκιμίου σε μία χρονική στιγμή της δοκιμής με την μετέπειτα απόκρισή του (ο επόμενος σεισμός θα ασκηθεί στην κατασκευή με αυτές τις βλάβες, εάν δεν επισκευαστούν). Η συσχέτιση αυτή θα επιτρέπει την αποτίμηση της βλάβης και τη λήψη απόφασης για ενίσχυση, συμβάλλοντας στη γρήγορη επάνοδο σε λειτουργικότητα. Οι παραμένουσες μετακινήσεις έχουν μελετηθεί κυρίως για μεταλλικές κατασκευές, δηλαδή για συστήματα με διγραμμική υστερητική απόκριση και ιδανική απορρόφηση ενέργειας, τα οποία δίνουν χαμηλή μέγιστη απαίτηση ανελαστικής μετακίνησης αλλά μεγάλες παραμένουσες μετακινήσεις. Οι βρόγχοι υστέρησης κατασκευών από σκυρόδεμα είναι πιο στενοί και δίνουν μικρότερες παραμένουσες μετακινήσεις, παρά τη μικρότερη απορρόφηση ενέργειας. Οι παραμένουσες μετακινήσεις κατασκευών από σκυρόδεμα με διαφορετικά υστερητικά χαρακτηριστικά και λόγο αντοχής προς ελαστική σεισμική ένταση θα υπολογιστούν ως συνάρτηση της θεμελιώδους ιδιοπεριόδου, μέσω μη-γραμμικών αναλύσεων χρονοϊστορίας για εκατοντάδες σεισμικές καταγραφές (συμπεριλαμβανομένων καταγραφών που περιέχουν παλμό ταχύτητας του εδάφους), με σκοπό να επιλέγεται σύστημα με υστερητική συμπεριφορά που ελαχιστοποιεί τις παραμένουσες μετακινήσεις για δεδομένες εδαφικές κινήσεις.

Παραδοτέο 3:

Απομένουσα δυσκαμψία, αντοχή και ικανότητα παραμόρφωσης μελών και παραμένουσα σεισμική μετακίνηση κατασκευών από σκυρόδεμα