Εργαστήρια

Στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργάστηκαν δύο εργαστήρια του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Το Εργαστήριο Κατασκευών και το Εργαστήριο Δοκιμών Πυρός. Στο πρώτο εργαστήριο πραγματοποιήθηκε η πειραματική διαδικασία για τις ανάγκες των Ενοτήτων Εργασίας 4, 5, 6 & 8, ενώ στο δεύτερο πραγματοποιήθηκαν τα πειράματα της Ενότητας Εργασίας 10.