Αντικείμενο και στόχοι του έργου

Το έργο φιλοδοξεί να αναπτύξει ένα νέο παράδειγμα για το σχεδιασμό και τον ανασχεδιασμό των κατασκευών για ανθεκτικότητα/επανακτικότητα (resilience) έναντι ακραίων κινδύνων, προς αντικατάσταση της ηττοπαθούς προσέγγισης που επιχειρεί να προετοιμάσει την κοινωνία να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις δομικών αστοχιών εξαιτίας αυτών των απειλών.

Επικεντρώνεται μεν σε κατασκευές από σκυρόδεμα, οι οποίες αποτελούν την πλειοψηφία των νέων αλλά και των τρωτών υπαρχουσών κατασκευών και σκοπεύει να πληρώσει κενά στη γνώση σχετικά με τη συμπεριφορά τους υπό ακραίες φορτίσεις, όμως το έργο θα συμβάλει στη θεμελιώδη κατανόηση του προβλήματος με εφαρμογή και σε άλλα υλικά. Θα μελετηθούν τα κοινά σημεία μεταξύ των διαφόρων ακραίων κινδύνων και των μεθόδων για σχεδιασμό, ενίσχυση και αποκατάσταση της λειτουργικότητας. Σε σύγκριση με τα επιτεύγματα της αντισεισμικής μηχανικής και τη μεταφορά τους στην πράξη, η έρευνα στο σχεδιασμό έναντι πυρκαγιάς και εκρήξεων είναι στα πρώτα στάδια. Έτσι το έργο θα βασιστεί στην αντισεισμική μηχανική, ειδικότερα:

 • στην εκτενή γνώση και τα ερευνητικά αποτελέσματα για το σχεδιασμό έναντι ακραίων δυναμικών φορτίσεων μέσω ικανότητας παραμόρφωσης

 • στον αντισεισμικό σχεδιασμό με βάση την επιτελεστικότητα

 • στις πρόσφατες εξελίξεις στην ανθεκτικότητα έναντι σεισμού.

Οι στόχοι του έργου περιλαμβάνουν:

 • ανάπτυξη και υλοποίηση μη-συμβατικής, επαγωγικής μεθόδου με βάση τις επιπτώσεις και με χρήση δένδρου συμβάντων για ταυτόχρονη αποτίμηση της διακινδύνευσης και σχεδιασμό ή ανασχεδιασμό κατασκευών για ανθεκτικότητα σε ακραία συμβάντα

 • ανάπτυξη μεθόδου για το σχεδιασμό για πολλές ακραίες δράσεις

 • διερεύνηση μεθόδων/υλικών επισκευής για ανθεκτικότητα σε πολλαπλούς κινδύνους

 • συσχέτιση των βλαβών με την απομένουσα δυσκαμψία, αντοχή και ικανότητα παραμόρφωσης σε μέλη από οπλισμένο σκυρόδεμα

 • μελέτη της επίδρασης των χαρακτηριστικών του συστήματος και της εδαφικής κίνησης στην παραμένουσα σεισμική μετακίνηση

 • ανάπτυξη προσομοιωμάτων έντασης-αντοχής-βλάβης για υποστυλώματα υπό εγκάρσια φόρτιση με μεγάλη ταχύτητα φόρτισης

 • πειραματική μελέτη της συμπεριφοράς υποστυλωμάτων υπό προσομοιωμένη έκρηξη

 • πειραματική διερεύνηση δοκών και συνεχών πλακών με προσομοίωση της απώλειας εξωτερικής κατακόρυφης στήριξης και ανάπτυξη προσομοιωμάτων αντοχής και βλάβης

 • μελέτη της συμπεριφοράς κατασκευών με σεισμική μόνωση υπό έκρηξη

 • διερεύνηση της συμβολής των τοιχοπληρώσεων στην αποφυγή σταδιακής κατάρρευσης κτιρίων

 • ανάπτυξη υπολογιστικών εργαλείων για τη μη-γραμμική ανάλυση κατασκευών σε τρεις διαστάσεις υπό δυναμικά φορτία με μεγάλη ταχύτητα επιβολής ή πυρκαγιά

 • καινοτόμες τεχνικές για την επισκευή και ενίσχυση δομικών στοιχείων έναντι πυρκαγιάς

 • προτάσεις για Κανονισμούς.

Προβλέπεται η διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσω ιστότοπου, τεχνικών εκθέσεων και παρουσιάσεων σε διεθνή επιστημονικά/τεχνικά συνέδρια.