Εργαστηριακή Μονάδα Δοκιμών Πυρός

Η Εργαστηριακή Μονάδα Δοκιμών Πυρός (ΕΜΔΠ) αποτελεί την πιο πρόσφατη εργαστηριακή μονάδα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Πρόκειται για τη μοναδική στη χώρα εργαστηριακή υποδομή που δύναται να παρέχει υποστήριξη σε θέματα έρευνας, τεχνολογίας και παροχής υπηρεσιών στο πεδίο της πυραντίστασης δομικών υλικών και στοιχείων, αλλά και της εν γένει συμπεριφοράς τους έναντι πυρός.

Η προμήθεια και η εγκατάσταση εξοπλισμού και κτιριακών υποδομών για την ΕΜΔΠ έχει πραγματοποιηθεί με πόρους που προέρχονται από ευρωπαϊκά προγράμματα και εθνικούς πόρους (π.χ. πιστώσεις του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, του Εργαστηρίου Μηχανικής και Τεχνολογίας Υλικών και του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών). Το συνολικό ύψος της επένδυσης (έως τον Οκτώβριο του 2015) αγγίζει τις 450.000 €.

Η ΕΜΔΠ στεγάζεται σε κτίριο που βρίσκεται πλησίον της εγκατάστασης του Βιολογικού Καθαρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών. Βασικό εξοπλισμό της Μονάδας αποτελεί ένας μεγάλος κατακόρυφος κλίβανος διεξαγωγής δοκιμών πυραντίστασης δομικών (ή άλλων) υλικών και στοιχείων εσωτερικών διαστάσεων 3 m x 3 m x 1.2 m, συμπληρούμενος από σύστημα αποθήκευσης (2 δεξαμενές δυναμικότητας 5 m3) και διανομής της καύσιμης ύλης (LPG), αγωγό καπναερίων, καπνοδόχο, ελεγκτή (controller), Η/Υ και λογισμικό. Ο κλίβανος:

  • είναι κατάλληλος για διεξαγωγή δοκιμών πυραντίστασης δομικών υλικών και στοιχείων βάσει καμπυλών θερμοκρασίας-χρόνου που περιγράφονται σε σχετικά Πρότυπα (CEN και ISO), αλλά και άλλων καμπυλών [όπως της RWS (Rijkswaterstaat) curve].
  • παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής δοκιμών σε μέγιστη θερμοκρασία ίση με 1350 °C.
  • περιλαμβάνει εξοπλισμό ανάφλεξης που αποτελείται από δώδεκα (12) πιεστικούς καυστήρες σε κατακόρυφη αντικριστή διάταξη.
  • διαθέτει αποσπώμενο άνω τμήμα, καθιστώντας δυνατή τη διεξαγωγή δοκιμών πυραντίστασης σε οριζοντίως τοποθετούμενα δοκίμια.
  • διαθέτει αποσπώμενη δοκό στην εμπρόσθια εξωτερική όψη του, καθιστώντας δυνατή τη διεξαγωγή δοκιμών πυραντίστασης σε συνδέσεις τοιχωμάτων-οροφών.
  • διαθέτει δύο (2) θυρίδες παρατήρησης.