Ενότητες Εργασίας - Παραδοτέα

ΕΕ1: Μέθοδος δένδρου συμβάντων για ταυτόχρονη αποτίμηση της διακινδύνευσης και σχεδιασμό ή ανασχεδιασμό κατασκευών από σκυρόδεμα για ανθεκτικότητα σε ακραία συμβάντα

ΕΕ2: Υπολογιστικά εργαλεία για μη-γραμμική ανάλυση σε τρεις διαστάσεις κατασκευών από σκυρόδεμα υπό δυναμικά φορτία με μεγάλη ταχύτητα επιβολής ή πυρκαγιά

ΕΕ3: Συσχέτιση βλαβών με την απομένουσα δυσκαμψία, αντοχή και ικανότητα παραμόρφωσης μελών - Eπίδραση των χαρακτηριστικών του συστήματος και της εδαφικής κίνησης στην παραμένουσα σεισμική μετακίνηση κατασκευών από σκυρόδεμα

ΕΕ4: Σεισμικές δοκιμές σε βάθρα γεφυρών από σκυρόδεμα και προκατασκευασμένα πλαίσια με «ξηρές συνδέσεις» με εναλλακτικές διατάξεις έδρασης των υποστυλωμάτων στη βάση

ΕΕ5: Πειραματικές δοκιμές και προσομοιώματα υποστυλωμάτων από σκυρόδεμα υπό ταχεία εγκάρσια φόρτιση

ΕΕ6: Πειραματικές δοκιμές και προσομοιώματα οριζόντιων στοιχείων σκυροδέματος για απώλεια εξωτερικής κατακόρυφης στήριξης

ΕΕ7: Κατασκευές από σκυρόδεμα με σεισμική μόνωση υπό έκρηξη

ΕΕ8: Αναλυτική και πειραματική μελέτη της συμβολής των τοιχοπληρώσεων στην αποφυγή σταδιακής κατάρρευσης κτιρίων από σκυρόδεμα

ΕΕ9: Υπολογιστικά εργαλεία για πυρκαγιά, μεταφορά θερμότητας και μηχανικές αναλύσεις τρισδιάστατων κτιρίων από σκυρόδεμα για υψηλή θερμοκρασία

ΕΕ10: Μηχανικές ιδιότητες υλικών και μελών από σκυρόδεμα μετά από πυρκαγιά και τεχνικές για επισκευή και ενίσχυσή τους

ΕΕ11: Πιλοτικές εφαρμογές

ΕΕ12: Αρχικός σχεδιασμός και επισκευή κατασκευών από σκυρόδεμα για πολλαπλές ακραίες δράσεις

ΕΕ13: Προτάσεις για Κανονισμούς κατασκευών από σκυρόδεμα και διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων