Ενότητα Εργασίας 1: Μέθοδος δένδρου συμβάντων για ταυτόχρονη αποτίμηση της διακινδύνευσης και σχεδιασμό ή ανασχεδιασμό κατασκευών από σκυρόδεμα για ανθεκτικότητα σε ακραία συμβάντα

Θα αναπτυχθεί και θα υλοποιηθεί μια μη-συμβατική, επαγωγική (inductive) μέθοδος με βάση τις επιπτώσεις (consequence-based) και ανάλυση δένδρου συμβάντων (event-tree analysis) για τον υβριδικό σχεδιασμό και την πιθανοτική αποτίμηση κτιρίων και γεφυρών από σκυρόδεμα υπό ακραίες δράσεις και συμβάντα. Κύριος σκοπός της μεθόδου είναι η μεγιστοποίηση της ανθεκτικότητας/ επανακτικότητας (resilience), της δομικής στερρότητας (robustness) και της πολλαπλότητας των διαδρομών μεταφοράς των φορτίων (redundancy) για πολλαπλά υποτιθέμενα αρχικά συμβάντα (έκρηξη, πυρκαγιά, σεισμός, κτλ) και σενάρια εξέλιξης της απόκρισης του φορέα ή (στην περίπτωση πυρκαγιάς) του ίδιου του συμβάντος. Θα γίνονται επαναλήψεις του σχεδιασμού και της αποτίμησης της διακινδύνευσης ώστε να ενισχυθεί και να μεγιστοποιηθεί η ανθεκτικότητα. Θα αναζητηθούν μέθοδοι σχεδιασμού ή ανασχεδιασμού των δομικών στοιχείων από σκυρόδεμα έναντι ακραίων συμβάντων (συμπεριλαμβανομένων των προδιαγραφών για τα υλικά) χωρίς επαναλήψεις, με σκοπό να μειωθεί ο υπολογιστικός και σχεδιαστικός φόρτος σε διαχειρήσιμα επίπεδα. Η επαναληπτική μέθοδος θα είναι καθολική στη φάση του αρχικού σχεδιασμού, κυρίως για νέες κατασκευές από σκυρόδεμα, για τις οποίες θα αφορά επίσης τη διαμόρφωση του φορέα και το είδος συνδέσεων. Για τον ανασχεδιασμό θα γίνονται επαναλήψεις για τη στρατηγική των επεμβάσεων και τις συγκεκριμένες θέσεις ή μέλη που θα ενισχυθούν. Η πιθανοτική αποτίμηση θα ακολουθεί τη μέθοδο Bayes με προσομοίωση σεναρίων (ανάπτυξη της πυρκαγιάς, απώλεια μέλους και τάση για σταδιακή κατάρρευση λόγω σεισμού, πυρκαγιάς, έκρηξης, κτλ.) και πολλαπλών κινδύνων. Οι αναλύσεις με βάση τα δένδρα συμβάντων θα συνδέονται οριζόντια για τους ξεχωριστούς κινδύνους, ώστε να επικαιροποιείται ο ολιστικός σχεδιασμός ή ανασχεδιασμός με τις αλλαγές που απαιτούνται με βάση την αποτίμηση για κάθε μεμονωμένη δράση.

Παραδοτέο 1:

Μέθοδος σχεδιασμού κατασκευών από σκυρόδεμα για ανθεκτικότητα σε ακραία συμβάντα