Δοκιμές σε υποστυλώματα υπό εγκάρσια φόρτιση εξαιρετικά μεγάλης ταχύτητας

Σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε ειδική πειραματική διάταξη και ειδικό έμβολο φόρτισης για φόρτιση εξαιρετικά μεγάλης ταχύτητας σε υποστυλώματα. Συγκεκριμένα κατασκευάστηκαν τρία ειδικά έμβολα. Η δυναμική ενέργεια που αποθηκεύεται στα έμβολα μετατρέπεται με την απότομη απελευθέρωση αυτών σε κινητική ενέργεια σε μια πλάκα πρόσκρουσης. Η μέγιστη ταχύτητα που αναπτύσσεται στην πλάκα πρόσκρουσης είναι 10m/sec.

Κατασκευάστηκαν και δοκιμάστηκαν τρία υποστυλώματα διαστάσεων 0.25m x 0.25m x 2m με διαμήκη οπλισμό 4Φ12 και εγκάρσιο οπλισμό Φ8/200mm. Οι συνθήκες στήριξης των υποστυλωμάτων προσομοιώνουν τις συνθήκες έκρηξης, δηλαδή δέσμευση της στροφής και της αξονικής μετακίνησης στην κορυφή και στη βάση του υποστυλώματος. Πραγματοποιήθηκαν δοκιμές στα υποστυλώματα με παράμετρο διερεύνησης την επιρροή της αξονικής δύναμης που φέρουν αυτά αρχικά. Τέλος, το ένα υποστύλωμα ήταν ενισχυμένο έναντι διάτμησης με ινοπλέγματα ανόργανης μήτρας στην κορυφή και στη βάση του.

Σκοπός των πειραμάτων ήταν η μελέτη της επίδρασης της ταχύτητας φόρτισης στην κατανομή της δύναμης και της παραμόρφωσης στο υποστύλωμα. Η πραγματοποίηση παραμετρικών μελετών είχε σκοπό τον σχεδιασμό και την ενίσχυση των υποστυλωμάτων έναντι σταδιακής κατάρρευσης.