Δοκιμές σε βάθρα γεφυρών από σκυρόδεμα με την ψευδο-δυναμική μέθοδο των υποκατασκευών

Κατασκευάστηκε βάθρο κυκλικής διατομής διαμέτρου 0,6m και ύψος 3,7m ως τμήμα γέφυρας δύο ανοιγμάτων. Πραγματοποιήθηκαν δοκιμές υπό δυναμική-σεισμική φόρτιση με την ψευδο-δυναμική μέθοδο των υποκατασκευών, κατά τις οποίες το βάθρο δοκιμάστηκε στο εργαστήριο, ενώ το κατάστρωμα, η θεμελίωση, τα ακρόβαθρα και τα εφέδρανα της γέφυρας αναλύονταν με ηλεκτρονικό υπολογιστή σε πραγματικό χρόνο. Δόθηκε ιδιαίτερη  έμφαση στην επιρροή της αποκόλλησης του θεμελίου από το έδαφος και της ανύψωσής του, καθώς και της ανύψωσης του καταστρώματος από τα ακρόβαθρα και τα εφέδρανα, στη σεισμική απόκριση. Για σύγκριση έγινε δοκιμή ενός βάθρου πακτωμένου στο έδαφος μέχρι την αστοχία.

Αναπτύχθηκαν υπολογιστικά εργαλεία για τη διεξαγωγή δοκιμών με τη μέθοδο των υποκατασκευών, καθώς και αναλυτικές μέθοδοι και προσομοιώματα για την αποτίμηση του ενδεχομένου ανύψωσης του καταστρώματος και του θεμελίου, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν σε εκτενείς παραμετρικές αναλύσεις. Η υπολογιστική επεξεργασία των πειραματικών αποτελεσμάτων έδειξε ικανοποιητική συμφωνία με το πείραμα.