Συμπεριφορά δοκών μετά από απώλεια εσωτερικής στήριξης

Κατασκευάστηκε δοκός δύο ανοιγμάτων, 4,5m το καθένα, με τμήμα πλάκας πλάτους 1,0m και επέκταση σε δύο ακόμη ανοίγματα κατά μήκος. Η δοκός είχε δύο ακραίες στηρίξεις σε υποστυλώματα και μία μεσαία όπου έγινε απώλεια στήριξης. Προκειμένου να οδηγηθεί η δοκός στην κατάσταση αστοχίας της, χρησιμοποιήθηκαν 6 υδραυλικοί γρύλοι κατά μήκος του ανοίγματος της δοκού. Το πείραμα επαναλήφθηκε με χρήση προκατασκευασμένων στοιχείων με ξηρές συνδέσεις και κεντρική προένταση, το οποίο έδωσε διαφορετική συμπεριφορά και τρόπο αστοχίας αλλά μεγαλύτερη φέρουσα ικανότητα. Η επεξεργασία των πειραματικών αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε παράλληλα με τη χρήση υπολογιστικού εργαλείου για τη μη-γραμμική ανάλυση κατασκευών. Η συμφωνία μεταξύ αναλυτικών και πειραματικών αποτελεσμάτων ήταν ικανοποιητική.

Δοκός έγχυτου σκυροδέματος:

Προκατασκευασμένη δοκός: