Ενότητα Εργασίας 7: Κατασκευές από σκυρόδεμα με σεισμική μόνωση υπό έκρηξη

Θα αναλυθούν κατασκευές με σεισμική μόνωση μέσω εφεδράνων με ικανότητα επαναφοράς, για την περίπτωση έκρηξης. Θα γίνει χρήση α) απλών προσομοιωμάτων ώθησης που λαμβάνουν υπόψη τη διαφορετική δυσκαμψία της ανωδομής και του συστήματος μόνωσης και β) μη-γραμμικών δυναμικών αναλύσεων.

Παραδοτέο 7:

Κατασκευές με σεισμική μόνωση υπό έκρηξη