Ενότητα Εργασίας 4: Σεισμικές δοκιμές σε βάθρα γεφυρών από σκυρόδεμα και προκατασκευασμένα πλαίσια με «ξηρές συνδέσεις» με εναλλακτικές διατάξεις έδρασης των υποστυλωμάτων στη βάση

Θα πραγματοποιηθούν σεισμικές δοκιμές σε γέφυρες από σκυρόδεμα, στις οποίες ο φορέας καταστρώματος συνδέεται μονολιθικά με τα βάθρα και πέδιλα είτε πακτωμένα στη βάση τους ή που μπορεί να λικνίζονται ως προς το έδαφος με σκοπό τη σύγκριση των αποτελεσμάτων. Θα πραγματοποιηθούν σεισμικές δοκιμές σε δοκίμια προκατασκευασμένων πλαισίων από σκυρόδεμα με «ξηρές συνδέσεις» σε κλίμακα 1:1.5. Τα δοκίμια θα αποτελούνται από πλαίσια από τρία προκατασκευασμένα υποστυλώματα, δύο ορόφων και δύο δοκούς που θα συνδέονται με τα υποστυλώματα με «ξηρές συνδέσεις» και α) κεντρική προένταση χωρίς σύνδεση, με τένοντες συνεχείς στα δύο ανοίγματα και β) ράβδους χαλαρού οπλισμού άνω και κάτω πέλματος («υβριδική σύνδεση»). Θα δοκιμαστεί η συμβατική προσέγγιση όπου τα πέδιλα είναι πακτωμένα στο δάπεδο του εργαστηρίου και η βάση των υποστυλωμάτων μπορεί να στραφεί εντός τους. Η προσέγγιση αυτή θα συγκριθεί με τα ανθεκτικά σε εκρήξεις προκατασκευασμένα πλαίσια με «ξηρές συνδέσεις» στα οποία η βάση των υποστυλωμάτων δεν θα λικνίζεται ως προς το πέδιλο αλλά ως προς το έδαφος. Τα πειραματικά αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν για τη βαθμονόμηση προσομοιωμάτων για μη- γραμμικές αναλύσεις.

Παραδοτέο 4:

Πειραματική διερεύνηση της σεισμικής συμπεριφοράς βάθρων γεφυρών και πλαισίων με «ξηρές συνδέσεις» με πακτωμένα ή λικνιζόμενα πέδιλα