Ενότητα Εργασίας 2: Υπολογιστικά εργαλεία για μη-γραμμική ανάλυση σε τρεις διαστάσεις κατασκευών από σκυρόδεμα υπό δυναμικά φορτία με μεγάλη ταχύτητα επιβολής ή πυρκαγιά

Θα αναπτυχθεί υπολογιστικό περιβάλλον για την ανάλυση χρονοϊστορίας τρισδιάστατων φορέων από σκυρόδεμα υπό δυναμικά φορτία με μεγάλη ταχύτητα επιβολής (εκρήξεις ή σεισμοί) ή πυρκαγιά, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τη μη-γραμμικότητα της γεωμετρίας και των υλικών. Θα βασιστεί στο λογισμικό ANSRuop (www.ansruop.net), το οποίο αναπτύχθηκε από τον ΚΕ και τους φοιτητές του στη βάση του ANSR-I και χρησιμοποιείται ως το κύριο εργαλείο ανάλυσης στην έρευνά τους. Η βιβλιοθήκη Πεπερασμένων Στοιχείων και τα υπολογιστικά εργαλεία για μεγάλες παραμορφώσεις και μετακινήσεις θα συμπληρωθούν για την ανάλυση τρισδιάστατων κτιρίων και γεφυρών από σκυρόδεμα για περιπτώσεις έκρηξης, πυρκαγιάς και σταδιακής κατάρρευσης κτιρίων. Η σημαντικότερη βελτίωση θα αφορά στην πυρκαγιά, όπου στην υπολογιστική μονάδα θα εισάγονται δεδομένα θερμοκρασίας από τη μονάδα διάδοσης της θερμότητας που θα αναπτυχθεί στην ΕΕ9. Οι δύο μονάδες θα πραγματοποιούν υπολογισμούς ταυτόχρονα, αλλά ανεξάρτητα.

Παραδοτέο 2:

Υπολογιστικά εργαλεία για μη-γραμμική ανάλυση σε τρεις διαστάσεις κατασκευών από σκυρόδεμα υπό δυναμικά φορτία με μεγάλη ταχύτητα επιβολής ή πυρκαγιά