Ενότητα Εργασίας 11: Πιλοτικές εφαρμογές

Το νέο «παράδειγμα» και τα εργαλεία που θα αναπτυχθούν θα εφαρμοστούν σε ρεαλιστικές κατασκευές από σκυρόδεμα, για την περίπτωση σχεδιασμού (με δυνατότητα αλλαγής της διαμόρφωσης του φορέα και των διαστάσεων των μελών) και την περίπτωση ενίσχυσης.

Παραδοτέο 11:

Πιλοτικές εφαρμογές σχεδιασμού κατασκευών από σκυρόδεμα για ανθεκτικότητα